súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 22.1.2009

Dátum: 22.01.2009 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 1/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 22.1.2009 so zmenou programu rokovania a to bod č. 6 sa presúva pred bod č. 5.

Uznesenie č. 2/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Tibor Baffi, MVDr. Július Ferenc, Ing. Peter Prékop.

Uznesenie č. 3/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informáciu o rozpočtovom provizóriu v hospodárení obce od 1.1.2009 do doby schválenia rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na rok 2009.

Uznesenie č. 4/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje odpredaj budovy zdravotného strediska, nakožko budova slúži verejnému záujmu.

Uznesenie č. 5/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje kúpu pozemku parc. číslo 45/4 – zastavané plochy o výmere 443 m2 za cenu 35 € za 1 m2 na základe predloženej ponuky p. Hrivnákovej.

Uznesenie č. 6/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje žiados p. Fábriho ohžadne preplatenia ceny osadenej rúry pod miestnou komunikáciou na ulici Osloboditežov v sume 15.000,- Sk (497,91 €).

Uznesenie č. 7/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje nákup mikrofónu v hodnote do 66,39 € pre Farský úrad Krh. Podhradie.

Uznesenie č. 8/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb obcou Krh. Podhradie.

Uznesenie č. 9/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku za úradnú cenu a to 6 € za 1 m2 parc. číslo 663/1 po hranicu pozemkov 627/4 a 627/3 s podmienkou úpravy chodníka na vlastné náklady v šírke 1,5 m pre žiadateža Mária Macka.

Uznesenie č. 10/09
Obecné zastupitežstvo ukladá správcovi cintorína zabezpeči výrub 3 ks stromov a to jedlí, s tým, že z obecného rozpočtu budú vyčlenené prostriedky vo výške cca 1.200,00 €.

Uznesenie č. 11/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s návrhom starostu obce uzavrie diskusiu ohžadne výstavby rodinných domov na ulici Tichej.

Uznesenie č. 12/09
Obecné zastupitežstvo splnomocňuje starostu obce vo veci jednania ohžadne pozemku pod zdravotným strediskom a to vo veci výmeny alebo odkúpenia pozemku.

Uznesenie č. 13/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s vypracovaním projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci firmou Premier Consulting Komárno za sumu 996,00 €. V prípade úspešnosti projektu OZ schvažuje odmenu vo výške 5 % z oprávnených nákladov, minimálne však 1.660,00 €.

Uznesenie č. 14/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s bezplatným napojením sa Urbárneho pasienkového a pozemkového spoločenstva Krh. Podhradie na trafostanicu nachádzajúcu sa v areály bývalého VKK.

viac...

Zasadnutie dňa 11.12.2008

Dátum: 11.12.2008 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 200/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 11.12.2008.

Uznesenie č. 201/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil Hatvanský, Aladár Darvaš.

Uznesenie č. 202/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje VZN o miestnych daniach na území obce Krh. Podhradie na rok 2009.

Uznesenie č. 203/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Krh. Podhradie na rok 2009.

Uznesenie č. 204/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol o výsledku vykonania kontroly plnenia Harmonogramu zavedenia EURA a ukladá starostovi obce naďalej zabezpečova plnenie Harmonogramu na zavedenie EURA.

Uznesenie č. 205/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Správa o vykonanej kontrole plnenia uznesení prijatých v roku 2008. Uznesenie č. 129/08 ostáva naďalej v platnosti a ukladá starostovi obce zabezpeči majetok obce a to v termíne do konca februára 2009. Obecné zastupitežstvo zároveň ruší uznesenie č. 134/08 a 156/08 v plnom rozsahu.

Uznesenie č. 206/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2009.

Uznesenie č. 207/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol o vykonanej kontrole na úseku vybavovania sažností a petícií a ukladá starostovi obce da vybavovanie sažností do súladu so zákonom.

Uznesenie č. 208/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje cenníky v zmysle prílohy č. 1 a 2 (MKS + služby).

Uznesenie č. 209/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje Zmenu č. 1 k Štatútu obce Krásnohorské Podhradie.

Uznesenie č. 210/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje zmenu č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí.

Uznesenie č. 211/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 20 v zmysle prílohy (navýšenie príjmu rozpočtových prostriedkov).

Uznesenie č. 212/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 21 v zmysle prílohy (prekročenie výdavkov pri dosiahnutých vyšších príjmov).

Uznesenie č. 213/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 22 v zmysle prílohy (povolenie prekročenia výdavkov z rezervy).

Uznesenie č. 214/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 23 v zmysle prílohy (presun rozpočtových prostriedkov).

Uznesenie č. 215/08
Obecné zastupitežstvo ruší VZN o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci.

Uznesenie č. 216/08
Obecné zastupitežstvo ruší uznesenie č. 47/2005 o vyberaní parkovného pod hradom Krásna Hôrka.

Uznesenie č. 217/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 24 v zmysle prílohy (presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu).

Uznesenie č. 218/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje umiestnenie reklamnej tabule pre obec „Berekfürdő“ na pozemku obce s tým, že obec „Berekfürdő“ na svojom území v prípade požiadania obce Krásnohorské Podhradie poskytne miesto pre umiestnenie reklamnej tabule obce Krásnohorské Podhradie.

Uznesenie č. 219/08
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí s rozšírením terajšej hranice intravilánu obce v lokalite ulice Tichej za účelom novej zástavby rodinných domov.

Uznesenie č. 220/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje odmeny poslancom OZ, členom komisií za rok 2008 na základe splnených kritérií vypracovaných finančnou komisiou a predloženou Dôvodovou správou.

Uznesenie č. 221/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje sumu vo výške 3.000,- Sk na zakúpenie fénov pre hygienické centrum rómska osada.

Uznesenie č. 222/08

Obecné zastupitežstvo ukladá OcÚ postúpi podanie p. Szaniszlóa ohžadne vytvorenia divokej skládky p. Lapšanským v priestoroch bývalého VKK na Inšpektorát životného prostredia Košice.

Uznesenie č. 223/08
Obecné zastupitežstvo ruší členstvo p. Elevíri Stonišovej v komisii školstva, kultúry a športu z dôvodu neúčasti na zasadnutiach komisií a nezáujmu o prácu v komisii.

Uznesenie č. 224/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje doplnenie finančnej komisie o poslanca OZ p. MVDr. Júliusa Ferenca.

Uznesenie č. 225/08
Obecné zastupitežstvo predlžuje termín plnenia uznesenia č. 25/08 do konca januára 2009 (aktualizácia pracovných náplní pracovníkov OcÚ).

Uznesenie č. 226/08
Obecné zastupitežstvo ukladá finančnej komisii spracova smernicu o užívaní služobných mobilov a služobných motorových vozidiel pracovníkmi OcÚ s platnosou od 1.1.2009.

Uznesenie č. 227/08
Obecné zastupitežstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 11.12.2008 prejednalo možnosti vyhotovenia Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie. Nakožko sa jedná o investíciu vo výške cca 1.000.000,- Sk, Obecné zastupitežstvo vypisuje výberové konanie na dodávateža Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie a uložilo obecnému úradu zabezpeči oprávnenú osobu na vykonanie výberového konania cez Vestník verejného obstarávania. Zároveň pri spracovaní rozpočtu obce na rok 2009 budú vyčlenené potrebné finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s vypracovaním Územného plánu a so zabezpečením oprávnenej osoby na vykonanie výberového konania.

Uznesenie č. 228/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje finančnú výpomoc vo výške 5.000,- Sk pre neinvestičný fond na pomoc deom trpiacim onkologickými ochoreniami „Svetielko pomoci“.

viac...

Mimoriadne zasadnutie 19.11.2008

Dátum: 19.11.2008 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 194 /08
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení Baffi ź., Hatvanský E., MVDr. Ferenc J.

Uznesenie č. 195 /08
Obecné zastupitežstvo ruší v Štatúte obce, v § 18 ods. 5) a ods. 9) a ukladá obecnému úradu tieto body da do súladu zo zákonom a návrh nového znenia predmetných bodov pripravi na najbližšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 196 /08
Obecné zastupitežstvo ruší v Organizačnom poriadku obce Krásnohorské Podhradie v § 9 ods 4) a ukladá obecnému úradu tento bod da do súladu zo zákonom a návrh nového znenia predmetných bodov pripravi na najbližšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 197/08
Obecné zastupitežstvo ruší čas uznesenia č. 134/08 z 13.8.2008 a to čas kde bola hlavná kontrolórka obce upozornená na porušovanie povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z organizačných predpisov obce a to zo Štatútu obce a Organizačného poriadku obce .

Uznesenie č. 198 /08
Obecné zastupitežstvo ruší uznesenie č. 178/08 z 23.10.2008 a ukladá starostovi obce vráti vyplatenú odmenu.

Uznesenie č. 199 /08
Obecné zastupitežstvo schvažuje odmenu pre starostu obce za dosiahnuté pracovné výsledky za I. polrok 2008 vo výške 1 – mesačného platu, t. j. 44.400,- Sk.

viac...

Zasadnutie zastupitežstva z 13.11.2008

Dátum: 13.11.2008 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 184 /08
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 13.11.2008

Uznesenie č. 185 /08
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení Baffi T., Hatvanský E., Ferenc

Uznesenie č. 186 /08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie žiados Štefana Kúna o odpredaj pozemku pred požiarnou zbrojnicou a ukladá stavebnej komisii prešetri skutkový stav.

Uznesenie č. 187 /08
Obecné zastupitežstvo týmto prijíma spoločenskú záruku za Juraja Zagibu, nar. 17.1.1989, trvale bytom Krásnohorské Podhradie, 1. Mája 558, ktorému sa v máji t. r. stala tragická nehoda na motocykli, z dôvodu čoho sa vedie voči vyššie menovanému trestné stíhanie na Okresnom súde v Rožňave, sp. zn. 1T/96/2008 pre prečin usmrtenia podža § 149 ods. 2, písm.a) Trestného zákona.

Uznesenie č. 188/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie žiados o odpredaj pozemku pre Mária Macka,p.č. 663/1 v zmysle žiadosti a ukladá stavebnej komisii prešetri skutkový stav.

Uznesenie č. 189/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za ¾ rok 2008 s tým, že na nasledujúce zasadnutie OZ bude predložený položkovite celý rozpočet aj s upraveným rozpočtom.

Uznesenie č. 190/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie pracovný materiál výhžadového rozpočtu obce na roky 2009, 2010, 2011.

Uznesenie č. 191/08
Obecné zastupitežstvo súhlasí s poskytnutím dotácie 6.000,00 Sk na spoj Rožňava- Pača.

Uznesenie č. 192/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje poskytnutie sumy 5.000,00 Sk na sociálnu výpomoc pre rodinu Jozefa Gulykása pri príležitosti narodenia trojčiat, a to na sociálne účely pre deti.

Uznesenie č. 193/08
Obecné zastupitežstvo ukladá hlavnej kontrolórke previes kontrolu plnenia uznesení prijatých v roku 2008; nesplnené uznesenia predloži na nasledujúce zasadnutie OZ.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 23.10.2008

Dátum: 23.10.2008 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 174 /08
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 23.10.2008

Uznesenie č. 175/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil Hatvanský, Aladár Darvaš.

Uznesenie č. 176/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje Družobnú zmluvu medzi obcami Krásnohorské Podhradie a Csíksentkirály.

Uznesenie č. 177/08
Obecné zastupitežstvo v zmysle Protestu prokurátora Pd 62/2008 zrušuje uznesenie č. 82/2007 prijaté na zasadnutí OZ dňa 3.4.2007.

Uznesenie č. 178/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje odmenu pre starostu obce za I. štvrrok 2007 vo výške 1 – mesačného platu.

Uznesenie č. 179/08
Obecné zastupitežstvo v zmysle Protestu prokurátora Pd 51/2008 zrušuje Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach na území obce Krásnohorské Podhradie, prijaté uznesením č. 74/08 dňa 11.3.2008, Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach na území obce Krásnohorské Podhradie, prijaté uznesením č. 107/08 dňa 10.6.2008 a Dodatok č. 3 k VZN o miestnych daniach na území obce Krásnohorské Podhradie, prijaté uznesením č. 108/08 dňa 10.6.2008. Týmto uznesením je platné pôvodné znenie VZN č. 3/2007 o miestnych daniach na území obce Krásnohorské Podhradie, ktoré bolo schválené uznesením č. 174/07 dňa 18.12.2007.
Uznesenie č. 180/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 19/2008 v zmysle prílohy. (Rekonštrukcia budovy pošty).

Uznesenie č. 181/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje navýšenie odmeny pre p. Gunára (chlórovanie vody) z pôvodnej sumy 600,- Sk od 1.10.2008 do 31.12.2008 na výšku 1.500,- Sk.

Uznesenie č. 182/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje navýšenie výšky schváleného reprezentačného fondu starostu obce z dôvodu realizácie návštevy konanej za účelom podpísania Družobnej zmluvy medzi obcami Krásnohorské Podhradie a Csíkszentkirály podža skutočných výdavkov.

Uznesenie č. 183/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje darovanie vyradeného počítača do O. tého ročníka MŠ bezplatne.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva Krásnohorské Podhradie zo dňa 14.10.2008

Dátum: 14.10.2008 Zdroj: OZ

Uznesenie č. 157 /08

Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 14.10.2008

Uznesenie č. 158/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil Hatvanský, Aladár Darvaš.

Uznesenie č. 159/08

Obecné zastupitežstvo prekladá bod. č. 5 - správu ohžadom projektovej dokumentácie „Komunitné centrum v Krásnohorskom Podhradí“ na 21.10.2008, z dôvodu ospravedlnenia účasti Ing. Rusnáka z pracovných dôvodov.

Uznesenie č. 160/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol z vykonanej kontroly na úseku výkonu správy OcÚ v Krh. Podhradí zo dňa 06.10.2008 s pripomienkami. Obecné zastupitežstvo očakáva stanovisko prokurátora k niektorým návrhom a pripomienkam uvedeným v Protokole.

Uznesenie č. 161/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Záznam z vykonanej kontroly hospodárenia ZŠ s VJS v Krh. Podhradí zo dňa 06.10.2008.

Uznesenie č. 162/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k uzneseniu č. 156/08 zo dňa 11.09.2008
Uznesenie č. 163/08

Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce požiada okresnú prokuratúru o prešetrenie stanoviska hlavnej kontrolórky k uzneseniu OZ č. 156/08.

Uznesenie č. 164/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Správu rómskej komisie. Obecné zastupitežstvo ukladá rómskej komisii zabezpeči evidenciu psov v rómskej osade.

Uznesenie č. 165/08

Obecné zastupitežstvo ukladá rómskej komisii zabezpeči výber cintorínskych poplatkov ako aj poplatkov za komunálny odpad od občanov z rómskej osady.

Uznesenie č. 166/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 17/2008 v zmysle prílohy. (presun rozpočtových prostriedkov – parkovné).

Uznesenie č. 167/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 18/2008 v zmysle prílohy. (dom smútku, ubytovanie, daň z bytov, dobropisy, životné prostredie - navýšenie).

Uznesenie č. 168/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje odkúpenie pozemku pred požiarnou zbrojnicou p. č. 33/3 o rozlohe 145 m2 v cene 200 sk za m2..

Uznesenie č. 169/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje predaj pozemku pre p. Moniku Langerovú o výmere 160 m2 p. č. 612/34 v cene 20,- Sk za 1 m2.

Uznesenie č. 170/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje vyradenie počítača – typ: AMD Duron 750 pre nefunkčnos, zastaralos a nerentabilnos opravy.

Uznesenie č. 171/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje po vyhodnotení cenových ponúk podaných za účelom rekonštrukcie budovy pošty a kancelárie OcÚ najvýhodnejšiu cenovú ponuku a to firmy DOBART s.r.o. Rudná.

Uznesenie č. 172/08

Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce zvola kontrolný deň k stavbe „Rekonštrukcia chodníka – čas ulice Lipovᓠa to na 21.10.2008 o 16,30 hod.
Uznesenie č. 173/08

Obecné zastupitežstvo sa uznieslo na tom, že na svojich zasadnutiach bude rieši podstatné problémy obce a nie konflikty a nepodstatné názorové problémy. Rôzne problémy a nejasnosti doporučuje rieši priamo medzi starostom obce a hlavnou kontrolórkou priamo na obecnom úrade.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva Krásnohorské Podhradie zo dňa 11.9.2008

Dátum: 11.09.2008 Zdroj: OZ

Uznesenie č. 137 /08

Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 11.9.2008.

Uznesenie č. 138/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, MVDr. Július Ferenc, František Bernáth.

Uznesenie č. 139/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k uzneseniu č. 134/08 zo dňa 13.8.2008.

Uznesenie č. 140/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol z vykonanej kontroly dodržiavania interných predpisov obce.

Uznesenie č. 141/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol z vykonanej kontroly – následnej finančnej kontroly (dodržiavanie a plnenie Plánu obce na zavedenie EURA) a zároveň ukladá starostovi obce da do súladu vytknuté nedostatky so zákonom.

Uznesenie č. 142/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Záznam z vykonanej kontroly príjmov a výdajov a fin. operácií (ZŠ s VjM).

Uznesenie č. 143/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 11/2008 v zmysle prílohy.
(Čerpadlo na studňu RO).

Uznesenie č. 144/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 12/2008 v zmysle prílohy.
(Cestovné výdaje v Domoszló).

Uznesenie č. 145/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 13/2008 v zmysle prílohy.
(Prerozdelenie sumy vyčlenenej na úpravu chodníka na ulici Lipovej).Uznesenie č. 146/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 14/2008 v zmysle prílohy.
( Úhrada časti nákladov spojených s oslavou 40 výročia vzniku ZŠ s VjS)

Uznesenie č. 147/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje poplatky za obedy v ŠJ a to nasledovne:
- ročníky 1. – 4. – 27,- Sk za jeden obed
- ročníky 5. – 9. – 29,- Sk za jeden obed
- MŠ poplatok vo výške – 32,- Sk na deň
Obecné zastupitežstvo ďalej schvažuje poplatok za ŠKD v čiastke 60,- Sk na jeden mesiac.

Uznesenie č. 148/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 15/2008 v zmysle prílohy.
(Vykonanie hydrodynamickej skúšky vodného zdroja pod hradom)

Uznesenie č. 149/08

Obecné zastupitežstvo súhlasí s predĺžením dodacej lehoty do 20.10.2008 na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia klubu dôchodcov“ arch. Bischofom s tým, že do uvedenej lehoty zabezpečí všetky vyjadrenia zainteresovaných potrebných k vydaniu platného stavebného povolenia. V prípade nesplnenia termínu bude znížená cena za vyhotovenia diela o 20 %.

Uznesenie č. 150/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje do školskej rady pri ZŠ s VjM p. Ing. Petra Prékopa, Aladára Darvaša a źudovíta Baffyho.

Uznesenie č. 151/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 16/2008 v zmysle prílohy.
(Likvidácia smetiska smerom na Paču)

Uznesenie č. 152/08

Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou ZŠ s VjS ohžadne osamostatnenia vodovodnej prípojky pre bytovku pri ZŠ. Problematiku si budú rieši vlastníci bytov po majetkovo právnom vysporiadaní bytov.

Uznesenie č. 153/08

Obecné zastupitežstvo súhlasí so žiadosou p. Zubatého ohžadne prenájmu pozemku za účelom umiestnenia UNIMO bunky lokalite „Majer“ do doby 31.5.2009, s tým, že žiadatež uhradí nájomné v zmysle platného sadzobníka.Uznesenie č. 154/08

Obecné zastupitežstvo neschvažuje žiados p. Aladára Žigu a Evy Žigovej ohžadne odkúpenia pozemku (ul. Hradná 242) parc. č. 3727/2 o výmere 293 m2 a parc. č. 3727/3 o výmere 57 m2.

Uznesenie č. 155/08

Obecné zastupitežstvo neschvažuje výstavbu kanalizácie v časti ulica Rožňavská č. 436 a 437 pre rok 2008 z dôvodu, že pre rok 2008 neboli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce a to ani na vyhotovenie projektovej dokumentácie ani na samotnú realizáciu prác.

Uznesenie č. 156/08

Obecné zastupitežstvo ukladá hlavnej kontrolórke dodržiava organizačný poriadok obce na úseku evidencie a vybavovania sažností a petícií.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva Krásnohorské Podhradie-Mimoriadne zasadnutie dňa 13.8.2008

Dátum: 13.08.2008 Zdroj: OZ

Uznesenie č. 133/08

Obecné zastupitežstvo súhlasí s prijatím do zamestnania dvoch koordinátorov a to Danu Šoltésovú a Ladislava Gunára od 18.8.2008 do 30.11.2008 a zároveň schvažuje uvožnenie finančných prostriedkov z rezervy rozpočtu obce na vykrytie nákladov spojených s mzdami a odvodmi vo výške 83.880,- Sk

Uznesenie č. 134/08

Obecné zastupitežstvo upozorňuje hlavného kontrolóra obce p. Ing. Lázárovú na to, že porušuje svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo Štatútu obce § 18, ods. 9) a z Organizačného poriadku obce § 9, ods. 4) a v ďalšom tým, že sa bez ospravedlnenia nezúčastňuje zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 135/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje Dodatok č. 1/2008 k Zmluve o dielo č. 3/2008 zo dňa 11.3.2008 na dodanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a realizácia verejných priestranstiev v obci Krásnohorské Podhradie“, ktorý sa týka navýšenia pôvodného rozpočtu za prevedené práce o 70.000,- Sk,

Uznesenie č. 136/08

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie cenové ponuky, nesúhlasí s nimi a ruší Výzvu na predloženie ponuky „Rekonštrukcia chodníka na ulici Lipovej“. Zároveň ukladá OcÚ da predkladatežom na vedomie, že obec ponúka pevnú sumu za vykonanie prác v sume 250.000,- Sk, s tým že predkadatelia uvedú termínu realizácie prác.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva Krásnohorské Podhradie - Mimoriadne zasadnutie dňa 10.7.2008

Dátum: 10.07.2008 Zdroj: OZ

Uznesenie č. 132/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje „Rekonštrukcie miestnej komunikácie – ul. Tichᓠza celkové náklady 1.200.000,- Sk.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva Krásnohorské Podhradie

Dátum: 08.07.2008 Zdroj: OZ

Uznesenie č. 114 /08
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 8.7.2008 s tým, že bod č. 12 sa presúva za bod č. 4.

Uznesenie č. 115/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Július Ferenc, Mgr. Ján Leško, Ing. Peter Prékop.

Uznesenie č. 116/08
Obecné zastupitežstvo súhlasí s organizáciou Krásnohorských hradných hier dňa 30.8.2008 organizovaných p. Legnárom.

Uznesenie č. 117/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje komisiu v zložení Emil Hatvanský, Ing. Prékop, źudovít Baffy, Mgr. Ján Leško, MVDr. Július Ferenc k doriešeniu podmienok organizácie Krásnohorských hradných hier a koncertu Lucie Bílej.

Uznesenie č. 118/08
Obecné zastupitežstvo ukladá OcÚ vyzva písomne a formou miestneho rozhlasu chovatežov dobytka, koní a motorkárov na dodržiavanie vlastníckych práv k pozemkom.

Uznesenie č. 119/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje cenu za pozemky p. č. 447/10 a 447/11 a to 120,- Sk za 1 m2 pre budúcich vlastníkov bytov v obecnej bytovke.

Uznesenie č. 120/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008.

Uznesenie č. 121/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol z vykonanej kontroly – následnej finančnej kontroly (plán obce na zavedenie EURA). Zároveň schvažuje doplnenie EURO tímu o účtovníčku ZŠ s VjS – p. źubica Róthová.

Uznesenie č. 122/08
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Protokol z vykonanej následnej finančnej kontroly – kontrola dodržiavania VZN a ukladá starostovi obce zistené nedostatky da do súladu so zákonom.

Uznesenie č. 123/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje VZN o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami s prijatými zmenami.

Uznesenie č. 124/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje Vnútorný predpis o používaní motorového vozidla.

Uznesenie č. 125/08
Obecné zastupitežstvo súhlasí so zadaním projektu na Komunitné centrum v rómskej osade formou priameho zadania. Zároveň súhlasí s presunom finančných prostriedkov z projektu Centrum volného času. OZ žiada starostu obce zisti možnosti ďalšieho financovania projektu.

Uznesenie č. 126/08
Obecné zastupitežstvo poveruje starostu obce zisti finančný rozpočet na štandardnú opravu a údržbu ulice Tichej.
Uznesenie č. 127/08

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 7 na dokončenie projektu studňa rómska osada s tým, že finančné prostriedky budú presunuté z projektu Futbalové ihrisko rómska osada.

Uznesenie č. 128/08
Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce zasiela správu starostu obce písomne pred zasadnutím OZ.

Uznesenie č. 129/08
Obecné zastupitežstvo ukladá OcÚ zabezpeči vyvesenie inventárnych súpisov vo všetkých miestnostiach a taktiež označenie všetkého majetku obce a to do 31.7.2008.

Uznesenie č. 130/08
Obecné zastupitežstvo volí komisiu na prešetrenie sažnosti na starostu obce a kontrolóra obce a poslancov v zložení: Emil Hatvanský, František Bernáth, MVDr. Július Ferenc.

Uznesenie č. 131/08
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 8 na nákup vybavenia pre vzdelávacie aktivity v rómskej osade, s tým že prostriedky budú presunuté z projektu futbalové ihrisko rómska osada.

viac...

Strana: 1 2 3 4

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006