súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Uznesenia OZ

Mimoriadne zasadnutie dňa 7.8.2009

Dátum: 07.08.2009 Zdroj: Ocu

Uznesenie č.98/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 7.8.2009.

Uznesenie č.99/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje predložené rozpočtové opatrenie č. 3/09 v plnom znení.

Uznesenie č. 100/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje krátenie rozpočtu obce vo výdavkovej časti v dôsledku finančnej krízy v položkách kapitálové výdavky – nákup plánovaných pozemkov a budov v hodnote 108.212,18 €.

Uznesenie č. 101/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje spolu financovanie projektov v rámci Výzvy vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU vo výške 5 % oprávnených nákladov podaných projektov – Podpora sociálnej inklúzie MRK – vzdelávanie pre všetkých nasledovne:
- Základná škola, Pokroková 199, Krh. Podhradie – 7.651,28 €,
- Základná škola s VjM s MŠ VjSaM, Lipová 115, krh. Podhradie – 5.378,00 €.

viac...

Zasadnutie dňa 14.7.2009

Dátum: 14.07.2009 Zdroj: Ocu

Uznesenie č. 86 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 14.7.2009 s tým, že bod Rôzne sa doplňuje o ods. c) Plán práce hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č. 87/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Prékop, MVDr. Ferenc, Gunár .

Uznesenie č. 88/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie vykonaný audit obce za rok 2008.

Uznesenie č. 89/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 90/09
Obecné zastupitežstvo SCHVAźUJE:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 31 000 eur.

Uznesenie č. 91/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Družobnú dohodu medzi obcami Krásnohorské Podhradie a Berekfürdő.

Uznesenie č. 92/09

Obecné zastupitežstvo ukladá rómskej a stavebnej komisii vykona súpis občanov, ktorí sú napojený na verejný vodovod rómska osada a vykona súpis vybudovaných vodovodných šácht v rómskej osade a to do 30.9.2009.

Uznesenie č. 93/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009.

Uznesenie č. 94/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou p. Mikuláša Zubatého ohžadne odpustenia dane za užívanie verejného priestranstva. Zároveň ukladá OcÚ vyzva p. Zubatého, o okamžité odtiahnutie obytného prívesu. Pokiaž tak nebude vykonané do troch dní odo dňa doručenia výzvy, tak obytný príves bude odtiahnutý na náklady obce na strážené miesto.

Uznesenie č. 95/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou p. Račka ohžadne zníženia resp. odpustenia dane za užívanie verejného priestranstva.

Uznesenie č. 96/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou p. Valérie Boršodiovej ohžadne zníženia dane za užívanie verejného priestranstva.

Uznesenie č. 97/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou p. Kolomana Kerekeša ohžadne zníženia dane za užívanie verejného priestranstva.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 25.6.2009

Dátum: 25.06.2009 Zdroj: Ocu

Uznesenie č.81/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 25.6.2009.

Uznesenie č. 82/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi a źudovít Gunár .

Uznesenie č. 83/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje záverečný účet obce Krásnohorské Podhradie za rok 2008 – bez výhrad.

Uznesenie č. 84/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje doplnenie člena Rady školy, ul. Pokroková 199, Krh. Podhradie o poslanca p. Hatvanského.

Uznesenie č. 85/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje spracovanie projektovej dokumentácie – kanalizácia ulica Pokroková za zmluvnú cenu 2.822,00 € bez DPH.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva zo dňa 9.6.2009

Dátum: 09.06.2009 Zdroj: Obecný úrad

Zasadnutie dňa 9.6.2009
Uznesenie č. 70 /09

Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 9.6.2009.

Uznesenie č. 71/09

Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Leško, Hatvanský, Bernáth.

Uznesenie č. 72/09

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrole hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom, ktorý užíva obec a ukladá hlavnému kontrolórovi obce preveri stav uvedený v správe hlavnej kontrolórky a da veci do súladu so zákonom v súčinnosti so starostom obce a to v lehote do konca júla 2009.

Uznesenie č. 73/09

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 1/2009 (Navýšenie príjmu z vlastníctva do rozpočtu).

Uznesenie č. 74/09

Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočtové opatrenie č. 2/2009 ( Navýšenie výdavkov – palivo, projekt na VO, projekt na dokončenie I. etapy kanalizácie).

Uznesenie č. 75/09

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 76/09

Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce rieši petíciu občanov ohžadne pozemkových úprav v rómskej osade v zmysle zákona.

Uznesenie č. 77/09

Obecné zastupitežstvo schvažuje finančné prostriedky na úpravu mosta (tvz. Szentiványi most), ktoré boli vyčlenené z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 78/09

Obecné zastupitežstvo ukladá stavebnej a rómskej komisii preveri stav vodného zdroja v rómskej osade, súčastne preveri stav vodomerných šácht v osade u občanov napojených na vodovod ako aj výtokových stojanov. V ďalšom obecné zastupitežstvo ukladá obci zabezpeči výmenu hlavného vodomeru pod nádržou.

Uznesenie č. 79/09

Obecné zastupitežstvo na základe návrhu stavebnej komisie súhlasí s osadením 2 ks železných rúr o priemere 100 mm a výške 1 m na zamedzenie prejazdu motorových vozidiel na ceste nachádzajúcej sa medzi rodinnými domami p. Mésznera a p. Compelovej.

Uznesenie č. 80/09

Obecné zastupitežstvo súhlasí s vypracovaním štúdie sadovníckych úprav okolia nového obecného úradu.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva zo dňa 12.5.2009

Dátum: 12.05.2009 Zdroj: Obecný úrad

Zasadnutie dňa 12.5.2009

Uznesenie č. 59 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 12.5.2009.


Uznesenie č. 60/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, MVDr. Július Ferenc a źudovít Baffy.

Uznesenie č. 61/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie vyhodnotenie čerpania plnenia rozpočtu obce za I. štvrrok 2009, s tým, že rozpočtové opatrenia navrhne finančná komisia na najbližšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 62/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami.

Uznesenie č. 63/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Vnútornú smernicu č. 1/2009 pre verejné obstarávanie.

Uznesenie č. 64/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje členstvo obce Krásnohorské Podhradie v združení Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu s ručením obmedzením – Gemer – Borsad – Abov – Zemplén. Skratka názvu zoskupenia je : EZUS RO GRAZ.

Uznesenie č. 65/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 66/09
Obecné zastupitežstvo ruší VZN obce Krh. Podhradie č. 2/2005 o poplatkoch súvisiacich so
zvýšenými výdajmi s organizovaním sobášneho aktu a uvítania detí v obradných sieňach obce
Krásnohorské Podhradie v plnom rozsahu.

Uznesenie č. 67/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí s predajom pozemku na základe žiadosti p. źudovíta Mésznera.

Uznesenie č. 68/09
Obecné zastupitežstvo obce Krásnohorské Podhradie schvažuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.2 OPZP na realizáciu projektu Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokončenie I.etapy, v celkovej výške 462.328,47 EURO / 13.928.107,49 SKK, ktorý je realizovaný pre obec Krásnohorské Podhradie a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 23.116,42 EURO/ 696.405,27 SKK .
d) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 23.116,42 EURO/ 696.405,27 SKK.

Uznesenie č. 69/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s kúpou betónovej garáže v cene cca 1 000,- € + dovozné garáže.

viac...

Uznesenia mimoriadneho obecného zastupitežstva zo dňa 21.4.2009

Dátum: 21.04.2009 Zdroj: Obecný úrad

Mimoriadne zasadnutie dňa 21.4.2009

Uznesenie č. 56/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, Aladár Darvaš, ktorá bude vykonáva aj funkciu volebnej komisie na vožbu hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 57/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje neverejný spôsob hlasovania pri vožbe hlavného kontrolóra obce a to na pripravených hlasovacích lístkoch.

Uznesenie č. 58/09
Obecné zastupitežstvo na základe hlasovania zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ing. Ota Badína. Kandidáti dostali nasledovný počet hlasov:
Ing. Oto Badín – 5 hlasov
Ing. Štefan Kardos – 3 hlasy

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva zo dňa 14.4.2009

Dátum: 14.04.2009 Zdroj: Obecný úrad

Zasadnutie dňa 14.4.2009

Uznesenie č. 42 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 14.4.2009.

Uznesenie č. 43/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, Aladár Darvaš.

Uznesenie č. 44/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Krásnohorské Podhradie.

Uznesenie č. 45/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Zásady pre určenie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnutežností vo vlastníctve obce.

Uznesenie č. 46/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje úpravu erbu obce v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 47/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje predložené žiadosti na prenájom pozemkov v areály pod hradom počas letnej turistickej sezóny a to v rozsahu ako v roku 2008 a pre p. Valériu Borsodyovú v čiastke 330,00 € od apríla 2009 do septembra 2009.

Uznesenie č. 48/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje prevedenie prác v čiastke do 500,00 € za účelom údržby budovy Zdravotného strediska v zmysle predloženej žiadosti nájomcov v.

Uznesenie č. 49/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje ponuku na „Spracovanie územného plánu obce Krásnohorské Podhradie“ architektonickou kanceláriou ARKA s.r.o. Košice. .

Uznesenie č. 50/09
Obecné zastupitežstvo predlžuje platnos regulačného plánu obce ako územného plánu obce do doby spracovania Územného plánu obce“.

Uznesenie č. 51/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce s pripomienkami.

Uznesenie č. 52/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje spracovanie VZN obce p. JUDr. Mihalíkovou v zmysle spracovaného stanoviska.

Uznesenie č. 53/09
Obecné zastupitežstvo poveruje predsedu komisie cestového ruchu, aby 23.4.2009 o 18,00 hod. zvolal komisiu aj za účasti poslancov k doriešeniu žiadosti p. Kerekesa ako aj petície občanov poskytujúcich ubytovacie služby.

Uznesenie č. 54/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje predaj obecných bytov na ulici Pokrokovej č. 198 podža zákona č. NR SR z 23. júna 1995 č. 151/1995 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Predaj bytov sa uskutoční na základe § 29a citovaného zákona. Cena bytov bola stanovená na základe § 18, cena pozemkov na základe § 18a.

Uznesenie č. 55/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí s predloženou ponukou p. Žanety Hrivnákovej ohžadne prenájmu pozemku pri pošte.

viac...

Uznesenia obecného zastupitežstva zo dňa 10.3.2009

Dátum: 10.03.2009 Zdroj: Obecný úrad

Zasadnutie dňa 10.3.2009

Uznesenie č. 33 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 10.3.2009 s tým, že bod č.7 sa posúva pred bod č. 6.

Uznesenie č. 34/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Emil Hatvanský, MVDr. Július Ferenc a Ing. Peter Prékop.

Uznesenie č. 35/09
Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce vypracova návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásnohorské Podhradie a zabezpeči ich zverejnenie a do najbližšieho zasadnutia OZ ho pripraví na schválenie po pripomienkovaní.

Uznesenie č. 36/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu uznesenia na odpredaj bytovky a doporučuje postupova podža predchádzajúceho uznesenia.

Uznesenie č. 37/09
Obecné zastupitežstvo v Krásnohorskom Podhradí uznesením č. 37 /2009 zo dňa 10.3.2009
Vyhlasuje v zmysle § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 21. apríl 2009 za deň konania vožby hlavného kontrolóra Obce Krásnohorské Podhradie na 0,25 úväzok (10 hodín týždenne) určuje požiadavky, ktoré musí spĺňa kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru + minimálna 10 ročná prax v obore,
alebo
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického resp. právneho smeru + minimálna 5 ročná prax v obore,
náležitosti prihlášky, ktoré musí obsahova:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania vožby v zastupitežstve
- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- prípadne iné doklady o ďalšom vzdelávaní,
- profesijný životopis s prehžadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
termín doručenia prihlášky: 7. apríl 2009 do 15,00 hod.
platí odtlačok prezentačnej pečiatky podatežne Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradie.
miesto odovzdávania prihlášok: podatežňa Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí .

Uznesenie č. 38/09
Obecné zastupitežstvo poveruje starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie chýbajúcich VZN, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre obec osobou oprávnenou – právnikom a zároveň vyžiada cenovú ponuku od 2 – 3 právnických subjektov.

Uznesenie č. 39/09

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Zápisnicu z prejednania petície občanov za rekonštrukciu obecnej komunikácie na ulici Cintorínskej.

Uznesenie č. 40/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2009 – dodatok č. 1, ako aj jej slovné hodnotenie na dnešnom zasadnutí OZ s tým, že rozpočet je spracovaný podža zákona.

Uznesenie č. 41/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozpočet obce na rok 2009 a to:
- celkove príjmy spolu 1.392.955 €
- celkové výdavky spolu 1.368.600 €
- s prebytkom hospodárenia 24.355 €
a schvažuje výhžadový rozpočet obce na roky 2010 a 2011.

viac...

Uznesenia mimoriadneho obecného zastupitežstva zo dňa 26.2.2009

Dátum: 26.02.2009 Zdroj: Obecný úrad

Mimoriadne zasadnutie dňa 26.2.2009

Uznesenie č. 27/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 26.2.2009.

Uznesenie č. 28/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Emil Hatvanský, MVDr. Július Ferenc a Ing. Peter Prékop

Uznesenie č. 29/09
Obecné zastupitežstvo ukladá obecnému úradu v lehote do 6.3.2009 vyžiada stanovisko od hlavnej kontrolórky k návrhu uznesenia na odpredaj bytovky. Zároveň obecný úrad pripraví kompletné znenie uznesenia na najbližšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 30/09
Obecné zastupitežstvo ukladá komisii cestovného ruchu a finančnej komisii poda stanovisko k žiadosti p. Kerekesa ohžadne vysporiadania pozemkom na najbližšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 31/09
Obecné zastupitežstvo po dohode so starostom obce stanovuje stránkové hodiny starostu obce na to nasledovne:
Pondelok: 8,00 - 10,00
Streda : 15,00 – 17,00
Piatok : 8,00 – 9,00

Uznesenie č. 32/09
Obecné zastupitežstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce vypracova odborné stanovisko k návrhu Programového rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na rok 2009 a výhžadového rozpočtu na roky 2010 – 2011.

viac...

OZ uznesenia zo dňa 17.2.2009

Dátum: 17.02.2009 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 15/09

Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 17.2.2009 s tým, že bod č.7 sa posúva pred bod č. 5.

Uznesenie č. 16/09

Obecné zastupitežstvo súhlasí s tým, aby JUDr. Katarína Balážová poskytovala právne poradenstvo pre obecné zastupitežstvo.

Uznesenie č. 17/09

Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, František Bernáth.

Uznesenie č. 18/09

Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2008 a ukladá OcÚ predloži stanovisko k zisteným nedostatkom.

Uznesenie č. 19/09

Obecné zastupitežstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce spracova zoznam právnych predpisov, VZN, smerníc, ktoré t. č. chýbajú obecnému úradu do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 20/09

Obecné zastupitežstvo ukladá hlavnej kontrolórke predloži prehžad nevybavených sažností občanov podaných v roku 2008 na marcové zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 21/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje výšku nájomného za prenajaté priestory v budove bývalej pošty pre Slovak telekom vo výške 20 € za 1m2 na jeden kalendárny rok.

Uznesenie č. 22/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia so štrukturálnych fondov, v prípade úspešnosti zabezpečí spoluúčas vo výške 5 % oprávnených nákladov.

Uznesenie č. 23/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje jednotný členský čitatežský poplatok v miestnej knižnici vo výške 1€.

Uznesenie č. 24/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

viac...

Strana: 1 2 3 4

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006