súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Uznesenia OZ

Mimoriadne zasadnutie dňa 30.3.2010

Dátum: 30.03.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 36 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 30.3.2010.

Uznesenie č. 37/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje prevedenie naviac prác vo výške 2.626,00 €, pri stavbe
„Osvetlenie viacúčelového ihriska“, z dôvodu technických problémov vzniklých pri realizácii
zákazky.

viac...

Zasadnutie dňa 16.3.2010

Dátum: 16.03.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 18 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 16.3.2010.
Uznesenie č. 19/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil Hatvanský, Tibor Baffi.
Uznesenie č. 20/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje Rozpočet obce na rok 2010.
Uznesenie č. 21/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Správu o činnosti MKS .
Uznesenie č. 22/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2009.
Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení za volebné obdobie.
Uznesenie č. 25/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.
Uznesenie č. 26/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje dodávateža BEVANY s. r. o. Rožňava na stavebné práce „Výstavba podložia, prípravné zemné a podkladové práce (Viacúčelové ihrisko 40m + 20m)“.
Uznesenie č. 27/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje dodávateža Tibor Szarka Sztel Krh. Podhradie na práce „Osvetlenie viacúčelového ihriska“.
Uznesenie č. 28/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje zrušenie členstva obce v Združení obcí Čremošná – NET.
Uznesenie č. 29/2010
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou p. Kolomana Kerekesa a p. Eleny Kerekesovej ohžadom zriadenia nájmu pod hradom podža predloženej žiadosti o zriadení práva nájmu. Navrhuje menovanému výstavbu zariadenia v areáli pod hradom podža projektu obce Krh. Podhradie.
Uznesenie č. 30/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje p. Štefanovi Kúnovi ml. rozšírenie prenájmu o 30 m2 na skladovacie priestory v areáli pod hradom max. do doby realizácie projektu „Infraštruktúra“ s tým, že skladové priestory musia by osadené bez pevných základov. Po skončení nájmu bude žiadatež stavbu povinný odstráni a da do pôvodného stavu.
Uznesenie č. 31/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje prenájom požnohospodárskej pôdy p. Tiborovi Szarkovi parc. č. 3376 a 3383,3387 na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 roky. Cena nájmu je 20,00 € na 1 kalendárny rok za 0,50 ha.
Uznesenie č. 32/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje odpredaj objektu pod parc. číslom 2606/10 (mliečnica) a 2606/11 (sklad) firme BEBEK FARM za účelom požnohospodárskej výroby, ktorá bude nezávadná pre činnos materskej školy. Cena odpredaja je 1.700,00 €.
Uznesenie č. 33/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje finančnú čiastku vo výške 300,00 € na oplotenie kostola z východnej strany kostola.
Uznesenie č. 34/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje čiastku 200,00 € na montហžalúzií v prevádzke pošty, ktorá sa nachádza v budove OcÚ.
Uznesenie č. 35/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje úpravu výdavkovej časti rozpočtu obce v položke 635006 a to tak, že z čiastky 25.000,00 € sa presunie suma 5.000,00 € na rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome a suma 5.000,00 € na rekonštrukciu sociálnej miestnosti v telocvični ZŠ.

viac...

Zasadnutie dňa 26.1.2010 – pokračovanie 2.2.2010

Dátum: 02.02.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 6/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 26.1.2010.
Uznesenie č. 7/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Emil Hatvanský, Aladár Darvaš.
Uznesenie č. 8/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje výsledky inventarizácie podža výsledkov dielčich komisií a hlavnej inventarizačnej komisie.
Uznesenie č. 9/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informáciu o činnosti obecných služieb.
Uznesenie č. 10/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce zabezpeči označenie predmetov dlhodobej spotreby farbou do 28.2.2010.
Uznesenie č. 11/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce zabezpeči hmotnú zodpovednos pracovníkov OcÚ za predmety krátkodobej a dlhodobej spotreby nadobudnutých z prostriedkov ÚPSVaR na aktivačné práce a to do 28.2.2010.
Uznesenie č. 12/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje vyňatie turistickej ubytovne z podnikatežskej činnosti.
Uznesenie č. 13/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje finančnú čiastku 7.000,00 € na rekonštrukciu troch chatiek + chaty Moniky v chatovej základni.
Uznesenie č. 14/2010
Obecné zastupitežstvo ukladá komisiám OZ prejedna pracovnú verziu Návrhu rozpočtu obce na rok 2010 a predloži požiadavky finančnej komisii do 5.2.2010.
Uznesenie č. 15/2010
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.
Uznesenie č. 16/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje nájomné za užívanie pozemkov pod zdravotným strediskom v čiastke 1.185,00 € ročne pre majiteža pozemku p. Eleka.
Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje rozvrh zasadnutí OZ na rok 2010 podža predloženého návrhu.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 11.1.2010

Dátum: 11.01.2010 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 1 /2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 11.1.2010.
Uznesenie č. 2/2010
Obecné zastupitežstvo obce Krásnohorské Podhradie schvažuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1c-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „Krásnohorské Podhradie – infraštruktúra rómska osada.“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krásnohorské Podhradie;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 51141,74 EURO.
Uznesenie č. 3/2010
Obecné zastupitežstvo schvažuje vyhotovenie aktualizácie rozpočtu a výkazu výmer na akciu „Krásnohorské Podhradie – infraštruktúra“ vo výške 1.071,00 €.
Uznesenie č. 4/2010
Obecné zastupitežstvo určuje komisiu na prešetrenie sažnosti v zložení: Mgr. Ján Leško, źudovít Baffy a Aladár Darvaš
Uznesenie č. 5/2010
Obecné zastupitežstvo splnomocňuje starostu obce na podanie podnetu na Okresnú prokuratúru na p. Ing. Imricha Lázára a p. Štefana Szaniszlóa za opakované ohováranie a znevažovanie činnosti poslancov, starostu obce a hlavného kontrolóra obce.

viac...

Zasadnutie dňa 22.12.2009

Dátum: 22.12.2009 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 144 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 22.12.2009.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 (p. Bernáth)
Uznesenie č. 145/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, źudovít Baffy a Emil Hatvanský
Uznesenie č. 146/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje presun finančných prostriedkov v sume 3.000,00 € v rámci originálnych kompetencie z kapitoly školská jedáleň na kapitolu školské kluby.
Uznesenie č. 147/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s predĺžením lehoty na zaplatenie daňových nedoplatkov do konca januára 2010 na základe žiadosti Urbárneho a pasienkového spoločenstva Krh. Podhradie.
Uznesenie č. 148/09
Obecné zastupitežstvo ukladá komisiám stavebnej, cestovného ruchu a finančnej prejedna a prija stanovisko k žiadosti p. Kolomana a Eleny Kerekešovej, ohžadne zriadenia práva nájmu a to v termíne do 31.1.2010.
Uznesenie č. 149/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s prenájmom časti budovy bývalého OcÚ do 30.6.2010 pre p. Tibora Polyáka st., s tým že sa uzavrie nájomná zmluva a nájomca zaplatí zálohovú platbu za režijné náklady.
Uznesenie č. 150/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje predložené rozpočtové opatrenie č. 5 , nakožko nebolo urobené v zmysle rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 151/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Návrh č. 2 na Dotácie na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka v školských zariadeniach a diea materskej školy v zriaďovatežskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie.
Uznesenie č. 152/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska vo výške min. 16.600,00 €.
Uznesenie č. 153/09
Obecné zastupitežstvo ukladá komisiám stavebnej a školskej, aby sa vyjadrilo k možnosti vybudovania viacúčelového ihriska, navrhli niektorú z možných variantov a doporučili lokalizáciu na umiestnenie stavby a to v termíne do 5.1.2010.
Uznesenie č. 154/09
Obecné zastupitežstvo ruší Radu obecného zastupitežstva z dôvodu jej nefunkčnosti.
Uznesenie č. 155/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s výmenou pozemku pod zdravotným strediskom za susedný pozemok navrhnutý starostom obce, t. j. zastavané plochy o výmere 546 m2 + záhrady 921 m2, spolu o celkovej výmere 1.467 m2. .
Uznesenie č. 156/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s presunom kontrol na základe písomnej žiadosti hlavného kontrolóra obce.

viac...

Mimoriadne zasadnutie dňa 16.12.2009

Dátum: 16.12.2009 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 128 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 16.12.2009.
Uznesenie č. 129/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi,František Bernáth.
Uznesenie č. 130/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje pripomienku p. Prékopovej Kataríny k VZN o miestnych daniach na rok 2010.
Uznesenie č. 131/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje VZN o miestnych daniach na území obce Krh. Podhradie na rok 2010.
Uznesenie č. 132/09
Obecné zastupitežstvo presúva bod č. 5 mimoriadneho zasadnutia na riadne zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 133/09
Obecné zastupitežstvo neprijíma rozpočtové opatrenia č. 5. 6 + do konca roka, nakožko neboli písomne zdôvodnené požiadavky na úpravu formou rozpočtového opatrenia, čo ukladá zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách. Vo výsledkoch čerpania finančného rozpočtu na rok 2009 sú už zaevidované úpravy položiek a podpoložiek, ktoré neboli obecným zastupitežstvom schválené, čím je porušený zákon 583/2004, § 14. Starosta obce do 10.12.2009 nepredložil písomne finančnej komisii požiadavku na vysvetlenie otázok zo spoločného zasadnutia zástupcov finančnej komisie a stavebnej komisie zo dňa 6.10.2009, ktoré boli predložené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupitežstva dňa 27.10.2009.
Uznesenie č. 134/09
Obecné zastupitežstvo ukladá hlavnému kontrolórovi obce úlohu preveri či došlo k porušeniu zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ako aj zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a zásad o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach obce Krásnohorské Podhradie zo dňa 16.3.2004 a v prípade potvrdenia porušovania kona v zmysle zákona.
Uznesenie č. 135/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.
Uznesenie č. 136/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje inventarizačné komisie na uskutočnenie fyzickej inventúry majetku obce k 31.12.2009, s tým že sumarizácia inventarizácie sa ukončí k 20.1.2010.
Uznesenie č. 137/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje zmenu - doplnenie ústrednej inventarizačnej komisie o p. Ligártovú, za predsedu stanovuje p. Mgr. Leška a členom ostáva p. MVDr. Ferenc.
Uznesenie č. 138/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje komisiu v zložení: MVDr. Július Ferenc, Emil Hatvanský a František Bernáth na prešetrenie sažnosti na starostu obce prijatej 3.8.2009.
Uznesenie č. 139/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje komisiu v zložení: Ing. Peter Prékop, Tibor Baffi a źudovít Gunár na prešetrenie sažnosti na hlavného kontrolóra obce prijatej 20.11.2009.
Uznesenie č. 140/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje presun finančných prostriedkov v čiastke 200,00 € na vykrytie darčekov pre deti v hmotnej núdzi s tým, že prostriedky budú presunuté z položky rómska osada.
Uznesenie č. 141/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje presun finančných prostriedkov v čiastke 1.750,00 € na spracovanie projektu „Rozšírenie vodovodu Krh. Podhradie – Rómska osada“ s tým, že prostriedky budú presunuté z položky rómska osada.
Uznesenie č. 142/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje finančnú čiastku 300,00 € na spracovanie stanov Spoločenstva Voda pre rómsku osadu z rezervy obce a schvažuje 100,00 € na zabezpečenie registrácie občianskeho združenia Voda pre rómsku osadu z rezervy, alebo navýšenia príjmov.
Uznesenie č. 143/09
Obecné zastupitežstvo nesúhlasí so žiadosou p. Tibora Polyáka ohžadne prenájmu obecného bytu, nachádzajúceho sa na ulici Lipovej112 z dôvodu, že daný byt je v havarijnom stave, nie je vhodný na bývanie. Dom je určený na asanáciu.

viac...

Zasadnutie dňa 19.11.2009

Dátum: 19.11.2009 Zdroj: Ocú

Uznesenie č. 119 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 19.11.2009.
Uznesenie č. 120/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: František Bernáth, MVDr.Július Ferenc a źudovít Gunár.
Uznesenie č. 121/09
Obecné zastupitežstvo nedoporučuje prija rozpočtové opatrenia č. 5 a 6.
Uznesenie č. 122/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu o činnosti.
Uznesenie č. 123/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.
Uznesenie č. 124/09
Obecné zastupitežstvo ukladá OcÚ spracova jedno spoločné rozpočtové opatrenie až do konca roka a predloži ho na vyjadrenie finančnej komisii s odôvodnením v termíne do
27.11.2009.
Uznesenie č. 125/09
Obecné zastupitežstvo ukladá OcÚ spracova odôvodnenie čerpania kapitálových výdavkov, ktoré sú čerpané len na 20 % a to v termíne do 27.11.2009.
Uznesenie č. 126/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje spracovanie projektu na vodu v rómskej osade v hodnote 175,00 € s tým, že finančná komisia dá návrh na presun finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 127/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí so spracovaním Stanov spoločenstva v hodnote 300,00 € s tým,že finančná komisia dá návrh na presun finančných prostriedkov.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

viac...

Mimoriadne zasdanutie zo dňa 27.10.2009

Dátum: 27.10.2009 Zdroj: Ocu

Uznesenie č.117/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje to, aby napojenie studne pod hradom na základe cenovej ponuky realizovala firma - Merica Pavol, Poprad za stanovenú cenu 9.699,00€.

Uznesenie č.118/09
Obecné zastupitežstvo na základe zistených skutočností zistených podža zápisnice finančnej a stavebnej komisie vyslovuje nedôveru starostovi obce.

viac...

Zasadnutie dňa 15.10.2009

Dátum: 15.10.2009 Zdroj: Ocu

Uznesenie č. 109 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 15.10.2009.

Uznesenie č. 110/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Ing. Peter Prékop a źudovít Baffy.

Uznesenie č. 111/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie plnenie uznesení.

Uznesenie č. 112/09
Obecné zastupitežstvo ukladá predsedom rómskej a stavebnej komisie, aby na spoločnom zasadnutí zabezpečili podmienky vytvorenia občianskeho spoločenstva v rómskej osade, ktoré bude hospodári z vodou z miestneho vodovodu a to v termíne do 30.10.2009.

Uznesenie č. 113/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Uznesenie č. 114/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje užívanie nábytku, ktorý nemá účtovnú hodnotu miestnou organizáciou Csemadoku.

Uznesenie č. 115/09
Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce uzavrie nájomnú zmluvu s užívatežmi budovy a spôsob úhrady prevádzkových nákladov.

Uznesenie č. 116/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí so započatím zemných prác na vodovodnej prípojke od studne pod hradom, ďalej zabezpeči aby uchádzajúce sa firmy o zákazku predložili referencie a možný nástup termínu na stavbu. Zmluvu o dielo prerokova v Rade OZ a predloži obecnému zastupitežstvu.

viac...

Zasadnutie dňa 10.9.2009

Dátum: 10.09.2009 Zdroj: Ocu

Uznesenie č. 102 /09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 10.9.2009.

Uznesenie č. 103/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Bernáth, MVDr. Ferenc, Gunár .

Uznesenie č. 104/09
Obecné zastupitežstvo poveruje starostu obce preskúma cez štátne lesy možnosti odpredaja a vysporiadania pozemkov pod rodinnými domami v rómskej osade a možnosti odpredaja záujemcom.
Termín: do 15.10.2009

Uznesenie č. 105/09
Obecné zastupitežstvo ukladá starostovi obce zabezpeči opravu výtlkov a nerovnosti pred mostom „Szentiványi“ cestou Správy ciest v Rožňave.

Uznesenie č. 106/09
Obecné zastupitežstvo žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnos o písomné stanovisko k problému napojenia občanov Rómskej osady na verejný vodovod a to v termíne do 18.9.2009.

Uznesenie č. 107/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2009.

Uznesenie č. 108/09
Obecné zastupitežstvo ustanovuje ďalšieho sobášiaceho p. Emila Hatvanského.

viac...

Strana: 1 2 3 4

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006