súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Zasadnutie OZ zo dňa 22.1.2009

Dátum: 22.01.2009 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Zasadnutie dňa 22.1.2009

Uznesenie č. 1/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje program zasadnutia OZ na deň 22.1.2009 so zmenou programu rokovania a to bod č. 6 sa presúva pred bod č. 5.

Uznesenie č. 2/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje návrhovú komisiu v zložení: Tibor Baffi, MVDr. Július Ferenc, Ing. Peter Prékop.

Uznesenie č. 3/09
Obecné zastupitežstvo berie na vedomie informáciu o rozpočtovom provizóriu v hospodárení obce od 1.1.2009 do doby schválenia rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na rok 2009.

Uznesenie č. 4/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje odpredaj budovy zdravotného strediska, nakožko budova slúži verejnému záujmu.

Uznesenie č. 5/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje kúpu pozemku parc. číslo 45/4 – zastavané plochy o výmere 443 m2 za cenu 35 € za 1 m2 na základe predloženej ponuky p. Hrivnákovej.

Uznesenie č. 6/09
Obecné zastupitežstvo neschvažuje žiados p. Fábriho ohžadne preplatenia ceny osadenej rúry pod miestnou komunikáciou na ulici Osloboditežov v sume 15.000,- Sk (497,91 €).

Uznesenie č. 7/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje nákup mikrofónu v hodnote do 66,39 € pre Farský úrad Krh. Podhradie.

Uznesenie č. 8/09
Obecné zastupitežstvo schvažuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb obcou Krh. Podhradie.

Uznesenie č. 9/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku za úradnú cenu a to 6 € za 1 m2 parc. číslo 663/1 po hranicu pozemkov 627/4 a 627/3 s podmienkou úpravy chodníka na vlastné náklady v šírke 1,5 m pre žiadateža Mária Macka.

Uznesenie č. 10/09
Obecné zastupitežstvo ukladá správcovi cintorína zabezpeči výrub 3 ks stromov a to jedlí, s tým, že z obecného rozpočtu budú vyčlenené prostriedky vo výške cca 1.200,00 €.

Uznesenie č. 11/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s návrhom starostu obce uzavrie diskusiu ohžadne výstavby rodinných domov na ulici Tichej.

Uznesenie č. 12/09
Obecné zastupitežstvo splnomocňuje starostu obce vo veci jednania ohžadne pozemku pod zdravotným strediskom a to vo veci výmeny alebo odkúpenia pozemku.

Uznesenie č. 13/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s vypracovaním projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci firmou Premier Consulting Komárno za sumu 996,00 €. V prípade úspešnosti projektu OZ schvažuje odmenu vo výške 5 % z oprávnených nákladov, minimálne však 1.660,00 €.

Uznesenie č. 14/09
Obecné zastupitežstvo súhlasí s bezplatným napojením sa Urbárneho pasienkového a pozemkového spoločenstva Krh. Podhradie na trafostanicu nachádzajúcu sa v areály bývalého VKK.

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006