súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

OZ uznesenia zo dňa 17.2.2009

Dátum: 17.02.2009 Zdroj: Obec Krásnohorské Podhradie

Uznesenie č. 15/09

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 17.2.2009 s tým, že bod č.7 sa posúva pred bod č. 5.

Uznesenie č. 16/09

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby JUDr. Katarína Balážová poskytovala právne poradenstvo pre obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 17/09

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Leško, Tibor Baffi, František Bernáth.

Uznesenie č. 18/09

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2008 a ukladá OcÚ predložiť stanovisko k zisteným nedostatkom.

Uznesenie č. 19/09

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce spracovať zoznam právnych predpisov, VZN, smerníc, ktoré t. č. chýbajú obecnému úradu do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 20/09

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke predložiť prehľad nevybavených sťažností občanov podaných v roku 2008 na marcové zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 21/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájomného za prenajaté priestory v budove bývalej pošty pre Slovak telekom vo výške 20 € za 1m2 na jeden kalendárny rok.

Uznesenie č. 22/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia so štrukturálnych fondov, v prípade úspešnosti zabezpečí spoluúčasť vo výške 5 % oprávnených nákladov.

Uznesenie č. 23/09
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednotný členský čitateľský poplatok v miestnej knižnici vo výške 1€.

Uznesenie č. 24/09
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce.

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006