súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Čo sa presne stalo na zastupiteľstve?

Dátum: 07.02.2010 Zdroj: Karol K.

Čo sa udialo od tragickej situácie v obci zo dňa 26. januára 2010? My ako rodina zosnulého nemáme právo vedieť, čo sa presne stalo? Nám totiž dodnes nikto nič konkrétne nepovedal a čakáme dodnes. Všetko čo vieme, je len z internetu, novín a z televíznych novín Markízy. Žiadny osobný kontakt. Nič to síce nevyrieši,no aspoň by sme mali kludné svedomie. A tiež ma zaujíma, prečo sa môj príspevok neobjavil na Diskusnom fóre.
Karol K.

Vážený pán Kún, je mi nesmierne ľúto úmrtia Vášho otca. Sedel vedľa mňa na zasadnutí zastupiteľstva, ja som ho zachytil keď mu prišlo zle. Jasne a zreteľne som počul komunikáciu Vášho otca so starostom, stojím si za každým slovom ktoré som o tejto tragédii napísal. Keď nechce starosta zverejniť záznam zo zastupiteľstva médiám, kto už má väčšie právo na spomínaný záznam ako Vaša rodina. Požiadajte starostu o zverejnenie záznamu a urobte si vlastný obraz o dianí na zasadnutí. S pozdravom Hrivnák Erik

P.S. Diskusné fórum funguje bez problémov, po registrácii tam môže každý vyjadriť svoj názor, tak ako ho naposledy vyjadril Lali Mészner alebo Ing. Lázar.

viac...

VII. Maškarný ples Csemadoku

Dátum: 06.02.2010 Zdroj: Peťo Bollo

V sobotu 30.1.2010 zorganizovala pre svojich členov a hostí miestna organizácia Csemadoku v poradí VII.maškarný ples. Koláče, pagáče a iné dobroty si doniesla každá rodina z domu. Pre veľký záujem sa tento rok maškarný ples premiestnil do veľkej sály kultúrneho domu v Krásnohorskom Podhradí.Toto pekné podujatie nám fotoreportážou približuje Peťo Bollo.

viac...

KORZÁR: Dana Velďáková splnila limit na halový svetový šampionát

Dátum: 04.02.2010 Zdroj: KORZÁR

viac...

Zakladá sa miestna organizácia strany MOST - HÍD

Dátum: 03.02.2010 Zdroj: Peter Bollo

Aké sú naše ciele?

* ochrana a rozvoj demokracie,
* garantovanie slobody jednotlivca,
* zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov,
* európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi,
* garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pôvod, národnostnú alebo etnickú príslušnosť a sexuálnu orientáciu,
* presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami,
* posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam,
* zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva,
* podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku,
* odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky,
* vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie,
* vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života.

Ak sa aj ty stotožňuješ s týmito cieľmi a chceš spolupracovať so stranou MOST-HÍD, kontakt v Krásnohorskom Podhradí je: Peter Bollo tel. 0905/261785

viac...

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné

Dátum: 03.02.2010 Zdroj: Imrich Vozár, OZ Via Iuris

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné a to bez ohľadu na to,či sa jedná o riadne, alebo mimoriadne rokovanie zastupiteľstva. Vyplýva to z ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z uvedeného vyplýva, že verejnosť má právo sa rokovaní obecného zastupiteľstva zúčastniť.

Výnimka z tohoto pravidla je stanovená rovnako v uvedenom § 12 ods. 3, keď obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom
rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (ak sa jedná o utajované skutočnosti, ako je napr. obchodné tajomstvo, ochrana
osobných údajov a pod.) Táto výnimka sa však neuplatní v prípade, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

- použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
- nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

V týchto prípadoch musí byť rokovanie zastupiteľstva verejné vždy.

Zákon o obecnom zriadení nestanovuje povinnosť zverejniť oznam o konaní riadneho, alebo mimoriadneho rokovania zastupiteľstva, avšak STANOVUJE POVINNOSŤ OZNÁMIŤ A ZVEREJNIŤ NA ÚRADNEJ TABULI NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA A TO ASPOŇ TRI DNI PRED ZASADNUTÍM OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ALEBO, AK IDE O MIMORIADNE ZASADNUTIE, ASPOŇ 24 HODÍN PRED JEHO KONANÍM. Je zrejmé, že v týchto lehotách sa dozviete aj o presnom dátume a čase rokovania zastupiteľstva. Toto je stanovené v § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Domnievam sa, že riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva by mali byť vopred určené a ich termíny by ste si mohli vyžiadať ako informáciu podľa
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Platí pravidlo, že rokovanie zastupiteľstva by sa malo uskutočňovať podľa potreby, ale aspoň
raz za dva mesiace.

Podrobné pravidlá o rokovaniach obecného zastupiteľstva by mali byť schválené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva, ktorý si rovnako môžete vyžiadať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (§ 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení).

Starosta má právomoc zvolať rokovanie zastupiteľstva podľa svojho uváženia,čo platí aj pre mimoriadne rokovanie. Zákon o obecnom zriadení je v tomto dosť benevolentný, keďže stanovuje, že zastupiteľstvo sa schádza "podľa potreby". Dôvody (ak nie sú pomenované v rokovacom poriadku) na zvolanie zastupiteľstva definované nie sú. Je ale samozrejmé, že starosta by nemal túto svoju právomoc zneužívať, napr. na zamedzenie prístupu verejnosti na rokovanie.


Podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

V prípade, ak spomínané rozpočtové opatrenia podliehali schváleniu zastupiteľstvom obce a starosta ich vykonal bez tohoto schválenia, bol tým zákon porušený. V prípade ak máte toto podozrenie potvrdené dôkazmi, je možné sa obrátiť s podnetom na prokuratúru, príp.druhou možnosťou je podanie žaloby podľa § 9b zákona o majetku obcí, avšak len v prípade ak sa jedná o tam vymenované skutočnosti.

viac...

Pre Velďákovú je šok, že bude prvá na podstavci

Dátum: 03.02.2010 Zdroj: Tomáš Petro/KORZÁR

"Vedela som, že budem medzi laureátmi, ale netušila som, že budem hneď absolútnou víťazkou 1. ročníka. Je to pre mňa veľmi príjemné prekvapenie - šok. Inak, anketa má veľmi vystižný názov," usmiala sa Danka Velďáková, ktorá už má niekoľko ankiet za sebou, no sobotňajšia bola pre ňu výnimočná. "V Košiciach sme so sestrou pôsobili dosť dlho a hneď v úvodnom ročníku tejto ankety som sa ocitla medzi osobnosťami mesta, čo je príjemný pocit." VIAC NÁJDETE V DENNÍKU KORZÁR.

viac...

Z Vašich mailov...

Dátum: 02.02.2010 Zdroj: čitateľ

Neviete niekto ,aký bude program zasadnutia obec.zastupiteľstva konaného dňa 2.2.2010 ?.Podľa rokovacieho poriadku obce by to malo byť zverejnené už 3 dni dopredu ( riadne), 1 deň dopredu (mimoriadne zasadnutie )

viac...

Starosta na zasadnutí neprejavil ľútosť na umrtím občana

Dátum: 02.02.2010 Zdroj: EH

Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané ako pokračovanie tragického zastupiteľstva z minulého týždňa. Zasadnutie otvoril starosta bez toho aby prejavil akúkoľvek ľútosť nad umrtím nášho spoluobčana počas predchádzajúceho zasadnutia. Poslanci odhlasovali jednotlivé uznesenia a keby nebolo príspevku Ondreja Hatvanského, zastupiteľstvo by skončilo za niekoľko minút. Prekvapivo sa zasadnutie nenahrávalo na kameru, pričom nie je známe či sa kamera minulý týždeň stratila alebo ju niekto len skryl.

viac...

PLUS JEDEN DEŇ: Na obecnom zastupiteľstve zomrel dôchodca

Dátum: 29.01.2010 Zdroj: EVA MIKULOVÁ/PLUS JEDEN DEŇ

„Sme z toho zronení. Je pravda, že otec mal problémy so srdcom, ale podľa ľudí, ktorí na zastupiteľstve boli, sa otec povadil so starostom,“ hovorí syn zosnulého Karol Kuhn (38). Podľa neho sa otec vedel rozčúliť, keď cítil, že mal pravdu. „Žiadal starostu, aby nám k plotu neodhŕňali sneh, lebo nám potom podmýva dom. Vraj sa mu starosta posmieval. Nato otec skolaboval a hodinu ho oživovali,“ dodáva. VIAC NÁJDETE V DENNÍKU PLUS JEDEN DEŇ.

viac...

KORZÁR: Dôchodca zomrel na zasadnutí zastupiteľstva

Dátum: 28.01.2010 Zdroj: Stela Krausová/Korzár

Tragédia poznačila utorkové podvečerné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava. Skolaboval a zomrel počas neho 73-ročný obyvateľ, ktorý sa predtým pustil do diskusie so starostom. Niektorí prítomní vyslovili podozrenie, že k náhlemu úmrtiu mohol prispieť práve tento rozhovor. Na zasadnutí bolo niečo vyše 20 ľudí vrátane poslancov. Priebeh bol zaznamenávaný na kameru, no po nešťastí, ktoré sa tam odohralo, kamera zmizla. Viac nájdete v denníku KORZÁR.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006