súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

S P R Á V A – o kontrole hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom, ktorý užíva obec Krásnohorské Podhradie

Dátum: 20.06.2009 Zdroj: EH

S P R Á V A – o kontrole hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom, ktorý užíva obec Krásnohorské Podhradie

Označenie kontr. subjektu: OcÚ v Krh. Podhradí

Predmet kontroly: Hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s majetkom obce

Kontrolné obdobie: mesiac máj 2009-06-21


1./ Na nehn. majetok – nadobudnutý obcou od čsl. štátu na základe protokolu zo dňa 18.7.1991, kde som kontrolou zistila
a./ bytovka-pôv.poz.p.č.30/6 sa má obcou predať na základe Uzn.OZ č.54/09 čo je nezákonne. Predmetný predaj podľa zákona č.182/1993 Z.z. nepodlieha schváleniu OZ, ale za predaj je tu podľa zákona č.369/1990 Zb./§13 od.5/osobne/trestne/ zodpovedný starosta.
b./ obytné domy – pôv. Poz. P.č. 145 ¼ a č. 145 1/IV. Sú v zlom stave, zjavne je u nich narušená statika oporných, nosných stien, stavby sa už roky neopravujú a neudržujú obcou v náležitom stave podľa stav. Zákona a preto tu podľa mňa hrozí vznik havarijného stavu, ktorý ohrozí na zdraví a živote jej obyvateľov. Za tento stav je podľa zákona zodpovedný vlastník t.j. štatutárny orgán obce.
c./ zdrav, stredisko – pôv. p.č.53 jej budova je postavená na majetkovo nevysporiadanom pozemku a tento stav starosta obce nebol schopný od roku 1991 s bývalým vlastníkom pozemku majetkoprávne doriešiť. V tomto období obec užíva tento pozemok protiprávne , pretože nemá žiaden zmluvný vzťah o jeho užívaní s vlastníkom pozemku za čo v zmysle zákona č.369/1990 Zb./§13 ods 5/ berie na seba aj prípadnú tr. zodpovednosť.

2./ Na nehnut.majetok – verejná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd z územia obce Krh.Podhradie, kde som zistila

a./ obec, ako prevádzkovateľ predmetného majetku počas obdobia mesiacov I.-VII.2008 neoprávnene, retroaktívnym spôsobom vyberala poplatky za stočné /na rok 2009 nemá úradne určenú ani cenu poplatku/ na základe zmluvy, ktorú štat. orgán obce uzatváral s občanmi od júla 2008. Týmto postupom starosta obce zadovážil pre obec za uvedené obdobie neoprávnený prospech za čo podľa zákona č. 369/1990 Zb. nesie osobnú /trestnú/ zodpovednosť pokiaľ ich bezodkladne dobropisom nevráti dotknutým občanom.

b./ obec, ako investor stavby kanalizácie, vrátane príslušenstva ju umiestnila v k.ú. obce Krh. Podhradie na súkromných pozemkoch a tak neoprávnene zasiahla do ich súkromného vlastníctva. Napriek tomu, že o tejto skutočnosti starosta obce preukázateľne vie od roku 2003 doposiaľ nebol schopný tú záležitosť majetkovoprávne riešiť napr. cez nájomné zmluvy až do ich úplného majetkoprávneho vysporiadania v rozsahu parciel, ktoré uvádzam v registri C k.ú., oobce Krh. Podhradie. Za tento protiprávny stav je podľa zákona č.369/1990 Zb./§13 ods. 5/ osobne/trestne/ zodpovedný.

3./ Na nehnuteľný majetok – verejné parkovisko pod hradom Krásna Hôrka, kde som kontrolou zistila

a./ obec/obdobne ako v roku 2008/ aj v roku 2009 neoprávnene vyberá poplatky za dočasné parkovanie motorových vozidiel na základe živn. listu č.2003/01807/2, zo dňa 25.4.2003, keď obec. služby ako príspevková organizácia obce boli koncom roka 2006 zrušené.
b./ obec podľa zákona č.582/2004 Z.z. od 1.12.2007 nemôže vyberať poplatky za dočasné parkovanie/nie sú miestnymi poplatkami/, keď v protihodnote na základe živn. listu, ako právnická osoba neposkytuje žiadne služby, ktorých presný zoznam nie je vyvesený na stabilnom mieste v rámci verejného parkoviska pod hradom. Pre obec takýmto spôsobom vzniká neoprávnený prospech za čo nesie v zmysle zákona č.369/1990 Zb./§13 ods. 5 osobnú/trestnú/ zodpovednosť starosta obce a nie OZ.

Záverom pred. správy dávam do pozornosti OZ, že starosta obce mi doposiaľ /napriek upozorneniu listom, ktorý je evid. na OcÚ pod č. 341/09/ preukázateľne nepredložil záverečný účet obce za rok 2008 ku ktorému som mala podľa zákona č.369/1990 Zb./§18f pds.1 písm. b/ dať odborné stanovisko. Takýto postup štát. orgánu , ktorý vedel o tom že mandát hl. kontrolórky obce sa končí dňom 31.5.2009 za marenie splnenia je dôležitej úlohy verejným činiteľom /Tr. zákon §327 ods.1/. Bez odborného stanoviska kontrolórky obce k roku 2008 zákona nepripúšťa jeho schválenie obecným zastupiteľstvom. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce musí vychádzať z poznania priebehu rozpočtového hospodárenia obce s výsledkov inventarizácie, ktorou účtovná jednotka podľa zákona o účtovníctve/§ 29 ods.1/ overuje stav majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov na skutočnosti vykázané účtovníctvom. Takéto overenie stav účtovníctva obec Krh. Podhradie za rok 2008 /právoplatne nie je uzavretá ani invent. za rok 2007/ - nevykonala. Preto v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.431/2002 Z. považujem správnosť vykázaného účt. Stavu obce za rok 2008 za nepreukázaný. Za tento neprávny stav je zodpovedný podľa zákona štatutárny orgán obce a na túto nespochybniteľnú skutočnosť dôrazne upozorňujem okrem OZ aj budúceho hl. kontrolóra obce Krh. Podhradie.

V rámci predmetnej kontroly som ďalej v mesiaci máj 2009 zistila, že Uzn. OZ č.50/09 je v rozpore so stavebným zákonom /§30 a §31/ a preto je nezákonný. Uvedené uzn. OZ podľa mňa zakladá asi aj znaky podvodného konania zo strany štatutárneho orgánu obce a preto navrhujem OZ, aby ho neodkladne zrušilo. Starosta obce Krh. Podhradie napriek zákonnej povinnosti nebol schopný od 1.7.2005 zabezpečiť podľa st. zákona schválenie nového územn. plánu obce a tak Krh. Podhradie od uved. obdobie zo zákona n e s m i e čarpať finančné prostriedky z eurofondov.

Dátum vyhotovenia kontrolnej správy: 20. máj 2009

Dátum predloženia kontrolnej správy na oboznámenie org. obce: 22.5.2009

Kontrolnú správu vyhotovila hl. kontrolórka obce Ing. Z. Lázárová

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006