súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Majitelia pozemkov pod rómskou osadou spísali petíciu!

Dátum: 03.06.2009 Zdroj: Štefan Szanislo

Obyvatelia Krásnohorského Podhradia - spoluvlastníci pozemkov v lokalite rómska osada odovzdali v pondelok 1.júna 2009 na Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí petíciu v nasledovnom znení:
My obyvatelia obce Krh. Podhradie v záujme usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkovému vlastníctvu v k.ú. obce Krh. Podhradie - lokalita rómska osada, a to podľa parciel registra C č. 3445, 3457, 3458, 3459, 3478, 3479, 3480, 3484, 3485, 3487, 3492, 3532, 3533, 3576 a 3584, týmto sa obraciame na Vás v zmysle §1 ods. 1 zákona č.85/1990 Zb. O petičnom práve, ako na príslušný orgán verejnej správy touto petíciou, ktorou sa domáhame svojich vlastníckych práv vyplývajúce z Ústavy SR a ochrany životného prostredia.

Podľa listu Obv. Pozemkového úradu v rožňave zo dňa 4.5.2009 sp. č. 2009/00148 sa na hore uvedenej lokalite má začať s jednoduchými pozemkovými úpravami, ktoré majú riešiť rozdrobenosť pozem. vlastníctva a spôsobom, že príslušné pozemky prejdú na štát SR a následne na obec Krh. Podhradie , a za tieto pozemky budú môcť ich vlastníci nárokovať peňažné vyrovnanie v úradnej cene. Pozemky, na ktoré nebude uplatnený nárok na finančné vyrovnanie sa potom zlúčia do celku s ostatnými pozemkami. Návrh postupu zo strany Obv. Pozemkového úradu v Rožňave, je pre nás, ako dotknutých občanov v predmetnej veci zjavne nevýhodný, v celom rozsahu - neprijateľný, a preto sa oprávnene d o m á h a m e:

1./ od obce Krh. Podhradie, aby sa už roky zastavanú /domy, kanalizácia, cesty/ poľ. pôdu podľa hore uvedeného registra C dala úradne vyňať z poľ. pôdneho fondu a začala, ako právnická osoba individuálne od vlastníkov vykupovať na zmluvnom základe za všeobecne trhovú cenu /ako stavebný pozemok/, ktorá sa určí zo zákona znaleckým posudkom, potom môže Obv. pozemkový úrad v Rožňave sceľovať.

2./ od obce Krh. Podhradie, aby v rámci preneseného výkonu štátnej správy neodkladne začala konať, ako stavebný úrad a štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny na I. stupni, a to za viacročné zjavné porušovanie stavebného zákona a zákona na ochranu prírody a krajiny - lokalita registra C k.ú. obce Krh. Podhradie podľa hore uvedených čísiel.

Výsledok vybavenia zo strany prísl. orgánu verejnej správy /starostu obce/ tejto petície občanov - ž i a d a m e v zmysle § 5 ods. zákona č. 85/1990 Zb. písomne oznámiť na adresu dole uvedených kontaktných osôb.

V Krh. Podhradí, dňa 22.5.2009

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006