súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Kolky a poplatky v roku 2009

Dátum: 01.01.2009 Zdroj: Admin

Prehľad najčastejších poplatkov:
Súdne poplatky
nová cena/stará cena
Návrh na začatie konania, najmenej 16,50 €/500 Sk
Návrh na obnovu konania 99,50 €/3 000 Sk
Vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 66,00 €/2 000Sk
Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu 33,00 €/1 000 Sk
Návrh na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 66,00 €/2 000 Sk
Rozvod
Konanie o rozvode manželstva 66,00 €/2 000 Sk
Návrh na vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 66,00 €/2 000Sk
Návrh na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov 165,50 €/5 000 Sk
Konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 66,00 €/2 000Sk
Obchod
Návrh na prvý zápis akciovej spoločnosti 829,50 €/25 000Sk
Nahliadnutie do Obchodného registra 3,00 €/100 Sk
Žiadosť o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 16,50 €/500 Sk
Dedičstvo
Konanie o dedičstve – do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva 6,50 €/200 Sk
Konanie o dedičstve – do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva 16,50 €/500 Sk
Register trestov
Za zápis alebo odpis z Registra trestov 3,00 €/100 Sk
Iné
Žaloba o náhradu škody spôsobenej
nezákonným konaním orgánu verejnej moci 99,50 €/3 000Sk
Konanie na ochranu osobnosti (bez náhrady majetkovej ujmy) 66,00 €/2 000 Sk
Zbrane
nová cena/stará cena
Vydanie zbrojného preukazu 16,50 €/500 Sk
Rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 €/500 Sk
Vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 €/500 Sk
Vydanie európskeho zbrojného preukazu 16,50 €/500 Sk
1. skúška spôsobilosti držať zbraň 49,50 €/1 500 Sk
2. opakovaná skúška spôsobilosti držať zbraň 26,50 €/800 Sk
Poplatky na katastri
nová cena/stará cena
List vlastníctva – na právne účely 8,00 €/250 Sk
List vlastníctva – informatívny 3,00 €/100 Sk
Identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy, originálu listu vlastníctva 8,00 €/250 Sk
Vydanie 2. a ďalšieho rovnopisu verejných listín 3,00 €/100 Sk
Vydanie kópie geometrického plánu 3,00 €/100 Sk
Vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €/2 000Sk
Vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní 265,50 €/8 000 Sk
Poplatky na polícii
Občianske preukazy (OP) nová cena/stará cena
Žiadosť o vydanie OP – zmena údajov 4,50 €/150 Sk
Žiadosť o vydanie OP za zničený, stratený, odcudzený OP 16,50 €/500 Sk
Žiadosť o OP za zničený... opakovane v priebehu dvoch rokov 33,00 €/1 000 Sk
Cestovné pasy (CP)
Vydanie CP osobe mladšej ako 5 rokov 8,00 €/250 Sk
Vydanie CP osobe od 5 do 13 rokov 13,00 €/400 Sk
Vydanie CP osobe staršej ako 13 rokov 33,00 €/1 000 Sk
Urýchlené vydanie CP osobe mladšej ako 5 rokov 33,00 €/1 000 Sk
Urýchlené vydanie CP osobe od 5 do 13 rokov 53,00 €/1 600 Sk
Urýchlené vydanie CP osobe staršej ako 13 rokov 132,50 €/4 000 Sk
Vodičské preukazy (VP)
Vydanie VP (aj medzinárodného) 6,50 €/200 Sk
Vydanie VP (aj medzinárodného) za stratený, zničený, poškodený 13,00 €/400 Sk
Vydanie VP (aj medzinárodného) za odcudzený 6,50 €/200 Sk
Vydanie VP do dvoch pracovných dní 26,50 €/800 Sk
Vydanie VP do dvoch pracovných dní pri strate, zničení, poškodení 53,00 €/1 600 Sk
Vydanie VP do dvoch pracovných dní pri odcudzení 26,50 €/800 Sk
Evidencia motorových vozidiel (MV)
Zápis prvého držiteľa MV (aj prípojného vozidla) do evidencie 33,00 €/1 000Sk
Zápis ďalšieho držiteľa MV (aj prípojného vozidla) do evidencie 33,00€/1 000 Sk
Zápis držiteľa MV v prípade osoby s preukazom ZŤP, ZŤP-S 1,50 €/50 Sk
Trvalé vyradenie MV z evidencie 1,50 €/50 Sk
ŠPZ
Pridelenie EČ a ŠPZ pri zápise do evidencie (aj za stratenú či poškodenú tabuľku) cena za každú tabuľku 16,50 €/500 Sk
Vydanie osobitnej ŠPZ – za každú tabuľku 16,50 €/500 Sk
Vydanie zvláštnej ŠPZ – za každú tabuľku 33,00 €/1 000Sk
Vydanie ŠPZ na základe požiadavky držiteľa 165,50 €/5 000Sk
Vyhotovenie opisu z úradných záznamov (okrem z knihy narodení, manželstiev, úmrtí) – za každú začatú stranu 1,50 €

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006