súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

40. výročie ZŠ v Krásnohorskom Podhradí

Dátum: 26.10.2008 Zdroj: Mgr. Ladislav Mikula

V poslednom období som oveľa častejšie , než inokedy , blúdil po kronikách obce i školy .S nemalou dávkou nostalgie som registroval minulé obdobie existencie školy .Časť tejto histórie som písal ako žiak školy aj osobne . Ešte aj dnes cítim tú čerstvú vôňu nových náterov i nábytku v triedach novej školy a spomínam aj na ,,korčuľovanie „ na handrách , keď sme leštili nové napastované parkety. Toto bol asi celý môj vklad do novej školy.
Na nové prostredie sa privykalo akiste rýchlo a príjemne . V priestranných triedach, učebniach , chodbách sa postupne udomácňoval duch školy – dielne vzdelanosti. Učitelia i vedenie školy vykonali preto obrovský kus práce. V nových podmienkach vznikali nové možnosti , modernejšia výuka , väčšia chuť sa popasovať s problémami i nedostatkami. Hoci v tých rokoch bolo aj školstvo výraznejšie ideologizované ,bol vytvorený priestor na pokojné vzdelávanie v duchu doby. V pamäti mi zostali spomienky nielen na spolužiakov ,vyučujúcich , ale aj na viaceré aktivity a udalosti školy , ktoré sme prežívali so vzrušením, trémou , ale aj s veľkou radosťou. Stali sme sa pioniermi ,predvádzali divadlo ,oplakávali odchádzajúcu vychovávateľku , písal som triednu kroniku, vyhrával maškarný ples , súťaže o krajine sovietov, robil som spojku na brannom cvičení , kŕmili rybičky počas prázdnin v akváriu ,cvičil spartakiádu ,očuchával čpavok v chemickom kabinete ,bol vyslancom školy v medzinárodnom tábore pri Berlíne, potkol sa na venčeku ... .a mohol by som uvádzať nekonečný rad spomienok , tak , ako si ich s úsmevom vybavujú bývalí žiaci školy na stretnutiach po rokoch. Nepochybne aj naša generácia mala šťastie na učiteľov .Viedli nás skúsení , fundovaní učitelia , ktorí odovzdávali nielen tony vedomostí , ale aj zručnosti , návyky a tak trochu aj lásky zo svojho srdca – to majú kantori zakódované v sebe. Spoločne sme budovali nový imidž školy.
Dnes môžem iba závidieť , že v tých časoch sa tu etabloval kolektív , ktorí až na výnimky tu tvoril a prežil celý svoj pracovný život a ktorý nepoznal fluktuáciu , aká je dnes na školách.
Tak , ako aj náš osobný život prechádza viacerými etapami , tak aj v živote školy nastávali obdobia , ktoré prinášala doba , zriadenie ,politické objednávky , ale aj personálne zmeny v riadení . Nepochybujem o tom , že každý z riadiacich pracovníkov sa snažil školu dostať v rámci svojich možností na čo možno najvyššiu úroveň . Veď medzi školami bola aj v minulosti istá prestíž , ktorou sa radi pochválili navzájom. Prvoradou úlohou bolo nepochybne zabezpečiť nerušený chod školy , kvalitný výchovno-vzdelávací proces , čo najlepšie personálne zázemie a aj zveľadenie materiálnych podmienok. Hoci politické zmeny v spoločnosti zasiahli aj školstvo , odhaľovali charaktery i postoje ľudí , prvoradá priorita výuka nebola nikdy narušená .Kolektívy školy sa dokázali vždy skĺbiť , pozitívne zmotivovať a sústrediť sa na vytýčené ciele.
Škola patrila , a aj v súčasnosti patrí medzi najväčšie vidiecke školy v okrese . Aj keď sa aj jej dotklo znižovanie populácie , zrušenie rajonizácie a vznik iných škôl s iným zameraním.
Počas uplynulých rokov , kopírovala počtami i sociálnym zložením realitu v akej sa obec i región nachádza. Demokratické zmeny v krajine priniesli nielen nové obzory , možnosti , slobody , ale aj nemalú zmenu v myslení a hodnotovej orientácii ľudí. S novými myšlienkami , výzvami i možnosťami prichádzali aj nové nápady , aktivity , ktoré sa postupne zavádzali do školskej praxe. Vypracovávali sa projekty , získavali granty, zavádzali alternatívne vyučovacie procesy , cudzie jazyky ,revolúcia sa nás dotkla v ére počítačov a tým pádom sa profilovala škola do rôznych oblastí života To všetko vznikalo v čoraz sťaženejšom trojjazyčnom a sociálne diferencovanejšom prostredí školy. Nové vetry prinášali aj zmeny v prístupe ku žiakom , k rodičom ,vo vytváraní úprimnejších vzťahov , konštruktívnej kritiky a to všetko v období úpadku prestíže učiteľského povolania , tak po morálnej , ako aj finančnej stránke .Škola je živý mechanizmus , neustály kolobeh obnovy, omladzovania sa .A my sa tomu musíme čoraz väčšmi prispôsobovať. Humanizujúce trendy priniesli nové pohľady , metódy i formy práce so žiakmi , ktoré sa postupne udomácňujú aj v našich podmienkach . Žiakom sa snažíme vytvárať pozitívne motivujúce prostredie , kde trávia nemalú časť svojho žitia. Sme radi , že i v týchto súčasných podmienkach dokážeme prezentovať výsledky práce našich pedagógov i žiakov v tom pozitívnom svetle . Výsledky reprezentácie našich zverencov v súťažiach i olympiádach svedčia o činorodej a tvorivej práci s talentovanými žiakmi , pričom nezabúdame ani na ostatných žiakov napr. s poruchami učenia , ktorí sú hendykepovaní z rôznych zdravotných i psychických dôvodov. V čase , keď väčšia časť našich žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia na ktorých dolieha hmotná núdza sa škola musí sústrediť aj na ich problémy a práve vo vzdelanosti , pravidelnej návšteve školy i v dôslednej dochádzke vidíme možnosti zlepšenia ich neutešeného stavu .Je iba na škodu , že spoločnosť toto zvýšené úsilie učiteľov a vychovávateľov stále nedokáže adekvátne oceniťa podporiť .
Veľmi pozitívnym impulzom v živote školy týchto rokov bola čiastočná rekonštrukcia školy. Ako prví v okrese sme mali možnosť pocítiť pozitíva vstupu do EU. Bol to taký ,,preddarček „ ku dnešnému sviatku .

Štyridsiatka v živote človeka je už zrelý vek dospelosti , keď už človek vybudoval svoje životné istoty , sociálne zázemie , ale je to aj vek keď si ešte môže stavať priority aj méty , ktoré chce reálne dosiahnuť . Štyridsaťročná škola už takisto stojí pevne zakotvená na zemi . Nesmie však zaháľať , je postavená zoči-voči novým výzvam , problémom , ktoré žiadajú odpovede .Naša škola má bohatú minulosť , za ktorú sa nikto nemusí hanbiť. Jej bránami vychádzali a vychádzajú osobnosti , ktoré majú jasný azimut a ktorí to aj nespočetnekrát svojimi štúdiami , zamestnaním i prestížou v živote dokázali. Sme radi , že sa ku nám hlásia.
Tento vek však už aj súčasne zaväzuje - všetkých dejateľov okolo našej školy. Zakladá nádej na ďalší rozvoj a skvalitnenie výchovnej i vzdelávacej činnosti . Nenecháva zaspať na vavrínoch poľaviť v úsilí edukácie . Naša alma-máter si tú pozornosť istotne zaslúži !Ladislav Mikula
Riaditeľ školy

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006